Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Vraag het Suus/Afvallen met Suus,  voedingsdeskundige en voedingscoach Tel: 06-0627115893  Kvk 76257762  Afvallen met Suus  afvallenmetsuus@gmail,com

Algemene Voorwaarden

1. Definitie

1.1 Opdrachtnemer: mevrouw S.V. Raterink , handelend onder de naam Afvallen met Suus, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar, onder nummer 76257762, die in deze algemene voorwaarden verder wordt aangeduid als: Opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever: (1) de cliënt

1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer gecoacht wordt.

1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever krachtens welke de werkzaamheden worden verricht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Afvallen met Suus partij is.

2.2 De bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst.

 2.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3. Overeenkomst

3.1 Het aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of het intakeformulier van Afvallen met Suus door de opdrachtgever. De opdrachtnemer begint met de werkzaamheden op de door de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen datum.

 3.3 Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden indien die schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

4. Uitvoering

4.1 Het eerste gesprek is een Kennismakingsgesprek en is vrijblijvend en kosteloos. In het gesprek worden de mogelijkheden verkend voor Opdrachtnemer, tussen haar en de cliënt. Besproken wordt de concrete hulpvraag, de persoonlijke behoefte en verwachtingen van de cliënt ten aanzien van de vraag en het coaching traject ,de  persoonlijke omstandigheden, de tijdsinvestering en de overige inspanningen die verwacht mogen worden van de coach en cliënt. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na dit kennismakingsgesprek te beslissen dat zij ten aanzien van de cliënt geen overeenkomst zal aangaan met de cliënt of de beoogde opdrachtgever.  Het kennismakingsgesprek kan worden vervolgd met het intakeformulier waarmee de client zich inschrijft voor een coaching traject van minimaal 6 weken

4.2 Wanneer Opdrachtnemer, op het moment dat de overeenkomst van kracht is, de overtuiging heeft, om welke reden dan ook, de cliënt niet verder te kunnen coachen of adviseren, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching/advisering afgerond. Andersom, als blijkt dat de cliënt zich onvoldoende gesteund voelt in het proces, kan de cliënt te allen tijde de relatie verbreken. Dit besluit wordt in een afrondend gesprek toegelicht.

4.3 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de coaching en verwoordt deze persoonlijk aan de opdrachtgever. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het voedingsadvies en het bewegingsplan.

5. Geheimhouding

5.1 Alles wat in het contact tussen Opdrachtnemer en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Opdrachtnemer treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten, bijvoorbeeld naar vrienden en bekenden. Alleen de gecoachte zelf heeft het recht te beslissen wat naar buiten komt. Hij kan daartoe in goed overleg de Voedingscoach machtigen.

5.2 Alles wat in het contact tussen Opdrachtnemer en cliënt besproken wordt geschied op basis van vertrouwen en eerlijkheid waarbij zowel de Opdrachtnemer als cliënt naar eer en geweten handelen.

 6. Tarieven en betalingen

6.1 Met de opdrachtgever (cliënt zelf, werkgever) worden prijsafspraken gemaakt op basis van een pakketprijs. Deze pakketprijs ligt vast voor de duur van het traject. (6 weken)

 6.2 Opdrachtgever is aan de Opdrachtnemer een vergoeding voor te rijden kilometers en reistijd verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd tarief, indien de coaching/advisering plaatsvindt op een andere locatie dan op het woonadres van de Opdrachtnemer.

6.3 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever uiterlijk 7 dagen na aanvang van de coaching, een factuur sturen voor het geleverde pakket.

6.5 De opdrachtgever dient de factuur, zonder korting, opschorting of verrekening aan de opdrachtnemer te betalen binnen veertien dagen.

6.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat er nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd aan de opdrachtnemer over het nog openstaande bedrag van 1% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door de budgetcoach niet tijdig van de opdrachtgever ontvangen betalingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

6.8 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een gesprek in rekening te brengen als de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld indien een gesprek op locatie plaats vind. De kosten van dit gesprek zijn €29,99 per uur exclusief reiskosten. Afmelden dient 24 uur voor de afspraak te geschieden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, de cliënt of een derde die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade, waartegen de opdrachtnemer verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Daarbij moeten in ieder geval de volgende beperkingen in acht worden genomen:

• Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, derving van inkomsten en andere gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan.
• Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
• De door de opdrachtnemer te betalen schadevergoeding is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.

 7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

 8. Ontbinding

 8.1 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

8.2 Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst op basis van dit artikel beëindigt, is zij tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen.

 9. Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer woonachtig is.