Privacy verklaring

Privacyverklaring Vraag het Suus

Tel : 0627115893

Kvk: 67595146

VraagtSuus@gmail.com

Privacyverklaring Vraag het Suus , gevestigd aan Cypressenlaan 3 1702 KP Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.vraaghetsuus.com
Cypressenlaan 3 1702 KP Heerhugowaard
+31627115893
Susan Raterink is de Functionaris Gegevensbescherming van Vraag het Suus.
Zij is te bereiken via vraagtsuus@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken indien u zich aanmeld voor een begeleidingstraject :
Vraag het Suus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en  omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intakeformulier, in correspondentie en telefonisch.

• Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :
 Vraag het Suus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u :
• Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :
Vraag het Suus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen  om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Vraag het Suus  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vraag het Suus) tussen zit.

Privacyverklaring Vraag het Suus

Tel : 0627115893

Kvk: 67595146

VraagetSuus@gmail.com

Privacyverklaring Vraag het Suus , gevestigd aan Cypressenlaan 3 1702 KP Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Vraag het Suus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens bewaren wij tot zes maanden na beëindiging van het traject (inclusief nazorg). De reden hiervan is dat wij het de cliënt gemakkelijk willen maken op bij terugval een vervolgtraject te starten. Het dan niet nodig weer alle gegevens aan te leveren. Na beëindiging van het nazorgtraject en een verstrijking van zes maanden zullen de gegevens dusdanig verouderd zijn dat ze niet meer relevant zijn op het moment dat er een nieuw traject wordt opgestart.

Delen van persoonsgegevens met derden: Vraag het Suus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze ook niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Vraag het Suus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Privacyverklaring Vraag het Suus

Tel : 0627115893

Kvk: 67595146

VraagetSuus@gmail.com

Privacyverklaring Vraag het Suus , gevestigd aan Cypressenlaan 3 1702 KP Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vraag het Suus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vraagtsuus@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vraag het Suus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:  

Vraag het Suus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vraagtsuus@gmail.com